Βιομηχανικό Σχέδιο

Πρόκειται επί της ουσίας για νέες επινοήσεις του ανθρωπίνου πνεύματος που αφορούν ένα ενσώματο κινητό αντικείμενο. Μιλάμε για μία εφευρετική ιδέα, η οποία ομοίως δίνει λύση σε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ωστόσο εν προκειμένω το επινόημα δεν απαιτείται να εμπεριέχει υψηλή εφευρετική δραστηριότητα αλλά μπορεί να έχει χαμηλότερο εφευρετικό ύψος.

Προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ένα επινόημα ως σχέδιο ή υπόδειγμα είναι να είναι νέο και να έχει ατομικό χαρακτήρα. Νέο είναι ένα επινόημα όταν μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση του πιστοποιητικού καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος δεν έχει διατεθεί στο κοινό κάποιο πανομοιότυπο σχέδιο ή υπόδειγμα. Ατομικό χαρακτήρα έχει το σχέδιο ή υπόδειγμα, όταν η εντύπωση που προκαλεί στον αγοραστή είναι διαφορετική από τα ήδη υπάρχοντα σχέδια ή υποδείγματα.

Ο τίτλος προστασίας που χορηγείται στον δικαιούχο ενός βιομηχανικου σχεδίου ή υποδείγματος είναι το Πιστοποιητικό Καταχώρησης Σχεδίου ή Υποδείγματος. Δηλαδή ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται εφόσον γίνει καταχώρισή του στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Για την καταχώρησή του απαιτείται η κατάθεση σχετικής αίτησης στον ΟΒΙ. Η προστασία ενός βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος συνίσταται στο αποκλειστικό δικαίωμα που αποκτά ο δικαιούχος να το χρησιμοποιεί στην Ελλάδα και να το εκμεταλλεύεται εμπορικά για όσο χρόνο βρίσκεται εν ισχύ. Ο τελευταίος μπορεί να το κατασκευάζει, να το διαθέτει στη αγορά, να το εισάγει, να το εξάγει και κυρίως να απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο να το χρησιμοποιεί χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Η διάρκεια της προστασίας ενός σχεδίου ή υποδείγματος είναι μία πενταετία, η οποία εκκινεί από την ημερομηνία καταχώρησής του, δηλαδή την ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης στον ΟΒΙ. Ωστόσο μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας μπορεί να ανανεωθεί για άλλα πέντε χρόνια με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους ανανέωσης. Ανώτατο όριο ισχύος ενός βιομηχανικού σχεδίου είναι τα είκοσι πέντα χρόνια. Αντίστοιχα η προστασία παύει με την παραίτηση του δικαιούχου από το σχετικό σχέδιο ή με την πάροδο του χρόνου ισχύος του σχεδίου ή υποδείγματος.

Πότε δεν προστατεύεται ένα Βιομηχανικό Σχέδιο:

Όταν είναι αντίθετο στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Όταν τα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊόντος, στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο, υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία. Τέλος, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει κατ’ ανάγκη να αναπαραχθούν με την ακριβή μορφή και τις διαστάσεις τους για να είναι δυνατή η συναρμολόγηση ή η μηχανική σύνδεση με άλλο προϊόν.

[gdlr_notification icon=”icon-telephone” type=”color-border” border=”#99d15e” color=”#000000″]Καλέστε το Δικηγορικό Γραφείο Άρτεμις-Λαβίνια Βασιλοπούλου-Λέφτερ στο 210 3236376 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα είναι άμεσα διαθέσιμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία  σας  με εχεμύθεια και ευαισθησία[/gdlr_notification]