ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το δίκαιο των εταιρειών αποτελεί ένα εκ των βασικότερων τομέων δραστηριοποίησης του δικηγορικού μας γραφείου.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρηματίες, έμπορους, αντιπρόσωπους κλπ, για την σύσταση και λειτουργία οποιασδήποτε μορφής εταιρείας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Ρουμανία.

Αναλαμβάνουμε τη νομική εκπροσώπηση κάθε μορφής εταιριών, εντός και εκτός Ελλάδος, (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ανώνυμες Εταιρίες, υπεράκτιες, συνεταιρισμοί, σωματεία, κοινοπραξίες, αφανείς εταιρείες κλπ.) από το στάδιο της ίδρυσής τους μέχρι και την λύση τους, ήτοι:

  • σύνταξη ιδρυτικών εγγράφων, καταστατικών
  • τροποποίηση καταστατικών
  • σύνταξη πρακτικών αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των ρητά προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία, μορφών μετασχηματισμών τόσο κατ’ είδος (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές, αποσχίσεις κλάδου) όσο και κατ’ εταιρική μορφή (μετασχηματισμοί μεταξύ ομοειδών αλλά και διαφορετικών εταιρικών μορφών), ξεκινώντας από τον πλήρη νομικό και πραγματικό έλεγχο (due diligence) έως και την υπογραφή των οριστικών συμβάσεων.

Υποκατηγορίες με τις οποίες ασχολείται και εξειδικεύεται το δικηγορικό μας γραφείο είναι ενδεικτικά:

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει την κρίση και την τεχνογνωσία για να σας βοηθήσει στο  στήσιμο της επιχειρηματικής σας προσπάθειας, στην ίδρυση της εταιρείας σας, καθώς και σε όλη την μετέπειτα πορεία της επιχείρησης σας.

Η διαδικασία ίδρυσης εταιρείας στην Ελλάδα είναι απλή και γρήγορη, αφού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι πολύ λίγα και απλά και ο χρόνος σύστασής είναι περίπου 7 – 20 εργάσιμες. Το σημαντικότερο όμως είναι πως ΔΕΝ χρειάζεται επίσκεψή σας αφού εμείς επιμελούμαστε την όλη διαδικασία!

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την δημιουργία νέων επιχειρήσεων ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ

Τα κυριότερα είδη επιχειρήσεων που μπορούν να ιδρυθούν στην Ελλάδα είναι Κεφαλαιουχικές και Προσωπικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής αποτελεί μία συνηθισμένη και, πλέον, άκρως δημοφιλή πρακτική, καθώς προσφέρει ένα πλήθος ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στην εκάστοτε εταιρεία. Η συγκεκριμένη τακτική προτιμάται είτε από αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες επιθυμούν να ασκήσουν το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα, είτε από εταιρείες που επιδιώκουν να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό, διατηρώντας κάποιο υποκατάστημά τους στην Ελλάδα.

Πλεονεκτήματα Διατήρησης Υποκαταστήματος Αλλοδαπής στην Ελλάδα

  • Μηδενικές εισφορές ΕΦΚΑ στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος τόσο για το νόμιμο εκπρόσωπο όσο και τους ιδιοκτήτες της εταιρείας
  • Απαλλαγή από την διανομή μερισμάτων στην Ελλάδα και δυνατότητα επαναπατρισμού κεφαλαίων στην μητρική εταιρία στο εξωτερικό
  • Δυνατότητα ορισμού ως νόμιμο εκπρόσωπο οποιουδήποτε ατόμου διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ, χωρίς να επηρεάζεται η εταιρεία από την προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του
  • Υποβολή ενοποιημένου ισολογισμού στην χώρα που βρίσκεται η νόμιμη έδρα της επιχείρησης και εξασφάλιση ιδιαίτερης μεταχείρισης στην φορολόγηση εντός συνόρων
  • Δρομολόγηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών μέσω της έδρας της εταιρείας στο εξωτερικό αλλά και του υποκαταστήματος στην Ελλάδα με απαλλαγή από το ΦΠΑ
  • Συνδιαμόρφωση των ταμειακών διαθέσιμων μεταξύ του κεντρικού καταστήματος στο εξωτερικό και του υποκαταστήματος στην Ελλάδα από κοινού με αποτέλεσμα την ευκολότερη μετακίνηση κεφαλαίων και την μεγαλύτερη ευελιξία σε εσωτερικό δανεισμό
  • Το υποκατάστημα αλλοδαπής διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ και υπάγεται κανονικά στην ΔΟΥ Ανώνυμων Εταιρειών

Για την ίδρυση υποκαταστήματος χρειάζεται έγκριση και εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Μετά την έγκριση ίδρυσης υποκαταστήματος ακολουθεί η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής στο τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η λήψη ΑΦΜ της εταιρείας και η έναρξη των δραστηριοτήτων της.

Η αρμόδια υπηρεσία προς έγκριση ίδρυσης υποκαταστήματος κρίνει, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, σε ποια ελληνική εταιρική μορφή προσομοιάζει η μορφή της αλλοδαπής εταιρείας και παρέχει αντιστοίχως άδειες εγκατάστασης είτε με τη μορφή της ΕΠΕ είτε της ΑΕ.

Το υποκατάστηµα διοικείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από την αλλοδαπή εταιρεία, γνωστοποιείται στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία ΓΕΜΗ και έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί το υποκατάστηµα.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος ευθύνεται όπως το µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου µιας ΑΕ ή ο διαχειριστής µιας ΕΠΕ.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει την κρίση και την τεχνογνωσία για να σας βοηθήσει στο  στήσιμο της επιχειρηματικής σας προσπάθειας, στην ίδρυση της εταιρείας σας, καθώς και σε όλη την μετέπειτα πορεία της επιχείρησης σας.Επικοινωνήστε άμεσα με το δικηγορικό μας γραφείο και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική για την επιχείρηση σας!

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Αποτελεσματικές
Νομικές Συμβουλές

Εμπειρία, Πλήρη Διαφάνεια και Αφοσίωση για Αποτελεσματικές Νομικές Συμβουλές με Εξιδεικευμένη Στήριξη