GOLDEN VISA ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Δικαιο αλλοδαπών

Με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης αλλοδαπών στην Ελλάδα, είμαστε εδώ προκειμένου να διασφαλίσουμε και να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας, είτε πρόκειται για απόκτηση ιθαγένειας-πολιτογράφηση είτε για άδειες διαμονής!

GOLDEN VISA  «Μόνιμη άδεια παραμονής επενδυτή».

Αυτό σημαίνει ότι:

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η άδεια παραμονής για πέντε έτη, με την επιφύλαξη ανανέωσης, χορηγείται σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος:

(α) έχει εισέλθει νόμιμα στη χώρα με οποιονδήποτε τύπο θεώρησης ή διαμένει νόμιμα στη χώρα, ακόμη και αν ο τύπος άδειας διαμονής που διαθέτει, δεν επιτρέπει την αλλαγή σκοπού.
(β) έχει προσωπικά την πλήρη ιδιοκτησία, κατοχή ακινήτων στην Ελλάδα. Στην περίπτωση από κοινού ιδιοκτησίας, αξίας 250.000 ευρώ, το δικαίωμα διαμονής χορηγείται μόνο εάν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι με αδιαίρετες μετοχές στο ακίνητο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κοινής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής χορηγείται μόνο εάν το ποσοστό από κοινού ιδιοκτησίας κάθε κοινού ιδιοκτήτη ανέρχεται σε 250.000 ευρώ.

Όπως ήδη συζητήσαμε, η ελάχιστη αξία του ακινήτου καθορίζεται σε διακόσια πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί πλήρως κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Το αντάλλαγμα καταβάλλεται με τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στον λογαριασμό του δικαιούχου που διατηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα υπό την επίβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος, τα συγκεκριμένα στοιχεία αυτών πρέπει να είναι δηλώνουν επίσημα από τα συμβαλλόμενα μέρη ενώπιον του συμβολαιογράφου, ο οποίος συντάσσει τη συμφωνία.

Ο ανωτέρω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται από τα μέλη της οικογένειάς του στα οποία, κατόπιν αιτήματός τους, εκδίδεται ατομική άδεια διαμονής, η οποία λήγει μαζί με την άδεια διαμονής του επενδυτή.

 

Τα μέλη της οικογένειας σημαίνουν:

(α) ο σύζυγος
(β) οι απόγονοι των συζύγων ή των συζύγων, οι οποίοι είναι κάτω των 21 ετών.
(γ) οι πρόγονοι των συζύγων.

Η παραπάνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ίση διάρκεια, κάθε φορά, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία και κατοχή του υπηκόου τρίτης χώρας και πληρούνται όλες οι άλλες απαιτήσεις, που προβλέπονται από το νόμο. Οι περίοδοι απουσίας από τη χώρα δεν θα διαταράξουν την ανανέωση της άδειας διαμονής.

Απαίτηση εισόδου Visa για την απόκτηση άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η Visa εισόδου, δηλαδή η νόμιμη είσοδος στη χώρα, είναι απαραίτητη για την απόκτηση άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων. Μετά την έκδοση άδειας διαμονής και για τη διάρκειά της, δεν υπάρχει ανάγκη για θεώρηση. Σύμφωνα με τον Νόμο 4251/2014, κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που έχει εισέλθει στη χώρα νόμιμα με θεώρηση οποιουδήποτε τύπου ή είναι νόμιμος κάτοικος της χώρας ανεξάρτητα από το καθεστώς ή τον τύπο άδειας διαμονής του, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής.

Έτσι, αφού έχετε εισέλθει στην Ελληνική Επικράτεια με έγκυρη βίζα εισόδου (ανεξάρτητα από τον τύπο), μπορείτε να προβείτε σε αγορά. Εάν ολοκληρώσετε την αγορά των ακινήτων και υποβάλετε αίτηση για την άδεια διαμονής, πριν από τη λήξη της θεώρησης, παίρνετε ένα προσωρινό έγγραφο (καλώντας το μπλε έγγραφο λόγω του χρώματος) και μπορείτε να μείνετε νόμιμα, μέχρι την τελική άδεια διαμονής.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ :

 • Φωτοτυπία διαβατηρίου,
 • Ελληνικό φορολογικό αναγνωριστικό
 • Πιστοποίηση για το ελληνικό τηλέφωνο,
 • Επιστολή απασχόλησης με πλήρη στοιχεία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διεύθυνσης, του τηλεφώνου , του ταχυδρομικού κώδικα, του ετήσιου μισθού
 • Σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, πιστοποιητικό έναρξης επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα ή πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται από αρμόδια ένωση
 • Τραπεζικές καταστάσεις για τρία χρόνια ή πιστοποίηση πηγής πλούτου
 • Πιστοποίηση του αριθμού ταυτότητάς σας (ο επίσημος φορολογικός σας αριθμός),
 • Μια πιστοποίηση με τη διεύθυνση κατοικίας σας στην χώρα καταγωγής σας – κάτι που πιστοποιεί από μια αρμόδια Δημόσια Αρχή, δηλαδή πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας

Όλα αυτά τα έγγραφα χρειάζονται Πιστοποίηση από το Προξενείο: Για χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση της Χάγης, απαιτείται πιστοποίηση από την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου. Εάν είναι στα Αγγλικά, είναι εντάξει.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ GOLDEN VISA: (εκτός από αυτά που ετοιμάζουμε)

Πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης για παιδιά, φωτοτυπία του διαβατηρίου όλων των μελών της οικογένειας που πρέπει να ισχύουν (η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί και στην Ελλάδα).

Σε αυτό το βήμα ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφράσουμε έγγραφα στην επίσημη υπηρεσία μετάφρασης του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, ανάλογα με το αν θα λάβετε έγγραφα στα κινέζικα ή στα αγγλικά. Έτσι, για τα έγγραφα που φέρνετε για την Κίνα χρειαζόμαστε Πιστοποίηση από το Προξενείο: Για χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση της Χάγης, απαιτείται πιστοποίηση από την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου.

Πληρεξούσιο: Συντάσσουμε το πληρεξούσιο για όλες τις απαραίτητες εντολές σας εκπροσώπησης προς εμάς.

 

Σχετικά με τη διαδικασία:

Πηγαίνουμε μαζί με όλα τα έγγραφα την ημέρα που έχουμε το ραντεβού, υποβάλλουμε τα έγγραφα και δίνετε δακτυλικά αποτυπώματα. Παίρνουμε μια μπλε βεβαίωση.

Όταν η κάρτα είναι έτοιμη, θα χρειαστούμε πρωτότυπο διαβατήριο για να την πάρουμε.

Ιθαγένεια ή υπηκοότητα ονομάζεται νομικά η ιδιότητα του πολίτη, για την ακρίβεια ο νομικός δεσμός του ατόμου με το κράτος στο οποίο ανήκει. Κάθε άνθρωπος αποκτά ιθαγένεια τη στιγμή που γεννιέται, κατά κανόνα την ίδια με έναν από τους γονείς του (δίκαιο του αίματος) ή υπό προϋποθέσεις του τόπου γέννησής του (δίκαιο του εδάφους). Κατά τη διάρκεια της ζωής του ενδέχεται να αποκτήσει νέα ιθαγένεια οικειοθελώς – η διαδικασία αυτή ονομάζεται πολιτογράφηση.

Η κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας επέρχεται: 

Τα αρμόδια όργανα για την λήψη των αποφάσεων περί κτήσης, απώλειας, επανάκτησης ή αμφισβήτησης της  Ελληνικής ιθαγένειας είναι ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 και 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας τα θέματα ιθαγένειας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ η κτήση ή μη της Ελληνικής ιθαγένειας διαπιστώνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 • Με πολιτογράφηση
 • Για ειδικούς λόγους
 • Με τη γέννηση
 • Με φοίτηση
 • Με υιοθεσία
 • Με αναγνώριση
 • Με κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις
 • Με τιμητική πολιτογράφηση

 

Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και εξουσιοδοτική διάταξη

1.  Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει:

 • Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.
 • Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική ιστορία και γεωγραφία, τον ελληνικό πολιτισμό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος της Χώρας.
 • Να έχει την ικανότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της Χώρας, σεβόμενος τις θεμελιώδεις αρχές που τη διέπουν.
 • Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας, έχοντας την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων.

Για τη διακρίβωση της οικονομικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη η ύπαρξη σταθερής εργασίας στη Χώρα και η εν γένει οικονομική του δραστηριότητα, αλλά και η διαρκής εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του απέναντι στην Πολιτεία. Για τη διακρίβωση της κοινωνικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη ιδίως η διαμόρφωση συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη, η εξοικείωση του με τα ήθη και έθιμα της ελληνικής κοινωνίας, η συμμετοχή του σε εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητικές ομάδες, δραστηριότητες του δήμου και εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που αποτελούν τεκμήρια οικονομικής και κοινωνικής ένταξης του αιτούντος για την εξεταζόμενη, κατά περίπτωση, χρονική περίοδο.».

 

Διαδικασία Πολιτογράφησης

 1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας καλείται να συμμετάσχει σε γραπτή δοκιμασία, προκειμένου να πιστοποιηθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. α’ και β’ του άρθρου 5Α. Προϋπόθεση συμμετοχής στη γραπτή δοκιμασία αποτελεί η καταβολή εξέταστρου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Για την πιστοποίηση αυτή, ο αλλοδαπός οφείλει να ανταποκριθεί επιτυχώς σε εξετάσεις ελληνικής γλώσσας επιπέδου ανάλογου του Β1 στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και του γραπτού λόγου, καθώς και σε εξέταση γνώσεων στοιχείων ελληνικής ιστορίας και γεωγραφίας, ελληνικού πολιτισμού και θεσμών του πολιτεύματος της Χώρας. Οι ανωτέρω θεματικές ενότητες εξετάζονται μέσω τυχαίας επιλογής από τράπεζα θεμάτων τουλάχιστον εκατό (100) κειμένων με τις ασκήσεις τους ως προς την κατανόηση και παραγωγή λόγου και τριακοσίων (300) ερωτήσεων-θεμάτων για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Η τράπεζα θεμάτων δημιουργείται και τηρείται με μέριμνα και ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα για τη γλωσσική εξέταση, η τράπεζα θεμάτων δύναται να διαμορφωθεί με τη συμμετοχή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
 2. Η συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρείται επιτυχής, όταν ο υποψήφιος συγκεντρώσει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας τόσο κατά την εξέταση της γλώσσας, όσο και κατά την εξέταση των λοιπών ενοτήτων της παρ. 1. Επιτυχημένο αποτέλεσμα στη γλωσσική εξέταση θεωρείται τουλάχιστον το ποσοστό 66% και στα λοιπά γνωστικά αντικείμενα το πενήντα τοις εκατό (50%).

Μπορούμε να σας στηρίξουμε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσετε προκείμενου να σας χορηγηθεί η Ελληνική ιθαγένεια.

Σας βοηθάμε να συλλέξετε τα απαιτούμενα έγγραφα, να τα καταθέσουμε στην Αρμόδια Υπηρεσία, να επιβλέψουμε την πορεία του φακέλου σας, να κάνουμε αίτηση επίσπευσης εφόσον υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και να συνδράμουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την εξέταση του φακέλου σας από τα αρμόδια όργανα. 

Ποτέ ξανά η διαδικασία για την χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής σας στην Ελλάδα δεν ήταν πιο εύκολη!

Με μακρά εμπειρία σε θέματα νομιμοποίησης αλλοδαπών, το δικηγορικό γραφείο «Άρτεμις Λέφτερ & Συνεργάτες» προσφέρει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την απόκτηση κάθε είδους άδειας διαμονής πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα.

Λαμβάνοντας υπόψη την μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα κάθε υπόθεσης, οι έμπειροι συνεργάτες μας θα σας καθοδηγήσουν βήμα βήμα καθ’ όλη την διαδικασία από την συγκέντρωση δικαιολογητικών, κατάθεση φακέλου και μέχρι την έκδοση της άδειας διαμονής σας στην Ελλάδα και θα προβούν στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα μέγιστα για εσάς συμφέροντα.

Με εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν το δίκαιο αλλοδαπών και μετανάστευσης, σας συμβουλεύουμε σχετικά με την απόκτηση και ανανέωση οποιασδήποτε άδειας διαμονής που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Επίσης σας εκπροσωπούμε ενώπιον κάθε υπηρεσίας αλλοδαπών στην Ελλάδα ή προξενεία και ενώπιον των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων, όπου, σε περίπτωση αποφάσεων απόρριψης χορήγησης και ανανέωσης αδειών παραμονής, προβαίνουμε στην διαδικασία κατάθεσης και εκδίκασης αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής.

Ελέγχουμε τα στοιχεία σας και σας ενημερώνουμε άμεσα για ποιο είδος άδειας διαμονής μπορείτε να κάνετε αίτηση, τι σας συμφέρει καλύτερα και ποια χαρτιά χρειάζονται!

Ενδεικτικά, οι κυριότερες κατηγορίες αδειών διαμονής είναι:

 • Άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα άτομα
 • Άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα
 • Άδεια διαμονής για εξαρτώμενα μέλη οικογένειας διπλωματικών υπαλλήλων
 • Άδεια διαμονής για τους μακρόν διαμένοντος
 • Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση
 • Άδεια διαμονής για λόγους υγείας
 • Άδεια διαμονής με σκοπό την εποχιακή ή εξαρτημένη εργασία
 • Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους
 • Άδεια διαμονής λόγο άσκησης μοναχικού βίου
 • Άδεια διαμονής για σπουδές
 • Άδεια διαμονής για στελέχη 

 

ΤΥΠΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ->

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ->

Σχετικά με τις διαδικασίες: κτήσης ελληνικής ιθαγένειας ή άδειας διαμονής, σας βοηθάμε να συλλέξετε τα απαιτούμενα έγγραφα, να τα καταθέσουμε στην Αρμόδια Υπηρεσία, να επιβλέψουμε την πορεία του φακέλου σας, να κάνουμε αίτηση επίσπευσης, εφόσον υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και να συνδράμουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την εξέταση του φακέλου σας από τα αρμόδια όργανα.

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Αποτελεσματικές
Νομικές Συμβουλές

Εμπειρία, Πλήρη Διαφάνεια και Αφοσίωση για Αποτελεσματικές Νομικές Συμβουλές με Εξιδεικευμένη Στήριξη