Τύποι Αδειας Διαμονής,
Χορήγηση, Δικαιολογητικά

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Αδεια για ολιγοήμερη παραμονή

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση

β) Ισχυρό διαβατήριο

γ) Αποδεικτικά στοιχεία περί της ύπαρξης εξαιρετικών λόγων για την παράταση της παραμονής, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης στη χώρα μας

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε. για άσκηση ΜΗ μισθωτής δραστηριότητας-ελευθ. Παροχής υπηρεσιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση

β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών εισήλθε στην Ελλάδα

γ) Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

δ) τρεις(3) φωτογραφίες

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε. για άσκηση έμμισθης δραστηριότητας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση

β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών εισήλθε στη χώρα μας

γ) Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την άσκηση μισθωτής δραστηριότητας

δ) τρεις(3) φωτογραφίες

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε., όταν είναι μέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση

β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών εισήλθε στη Χώρα μας

γ) Επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ύπαρξη δεσμού συγγενείας

δ) φ/φο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη που συνοδεύουν ή έρχονται να συναντήσουν

ε) φ/φο πιστοποιητικού γέννησης τέκνων ή αντίστοιχο πιστ/κό ηλικίας (ανήλικα τέκνα)

στ) `Ανω του 21ου έτους τέκνα και ανιόντες έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του Κράτους προέλευσης ή καταγωγής που αποδεικνύει   ότι τα πρόσωπα αυτά συντηρούνται από τον πολίτης της Ένωσης ή ζουν μαζί του στην ίδια στέγη στο Κράτος αυτό

ζ) τρεις(3) φωτογραφίες

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Βεβαίωση εγγραφής για σπουδές

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση

β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών εισήλθε στη Χώρα μας

γ) Aπόδειξη εγγραφής σε εκπ/κό ίδρυμα και για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και διάθεση επαρκών πόρων

δ) τρεις (3) φωτογραφίες

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε., για άλλους λόγους

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση

β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών εισήλθε στη Χώρα μας

γ) Αποδεικτικά στοιχεία ότι τόσο αυτοί όσο και τα μέλη οικογένειας τους διαθέτουν υγειονομική ασφάλιση και επαρκείς πόρους

δ) τρεις (3) φωτογραφίες

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση

β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών εισήλθε στη Χώρα μας

γ) Έγγραφα που πιστοποιούν την 5ετή διαμονή τους στην Ελλάδα (άδειας διαμονής κ.λπ.).

δ) τρεις (3) φωτογραφίες

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ειδικό δελτίο ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ομογενείς πολίτες Αλβανίας ή μέλη οικογενειών τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση

β) Ισχυρό ταξιδιωτικό έγγραφο με ισχυρή προξενική θεώρηση, γ) πιστοποιητικό γάμου

δ) πιστοποιητικό γέννησης

ε) έξι (6) φωτογραφίες

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) σε Ομογενείς προερχόμενους από τ. Ε.Σ.Σ.Δ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Α.Δ. Χώρας και Δ/νσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση

β) Διαβατήριο

γ) Πιστοποιητικό γέννησης

δ) Πιστοποιητικό γάμου

ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

στ) Εσωτερικό διαβατήριο, εφόσον υπάρχει

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την Ελληνική Καταγωγή

η) Βεβαίωση της αστυνομικής ή Ελληνικής προξενικής αρχής του τόπου κατοικίας του αιτούντος, περί της δακτυλοσκόπησής του

θ) Τρεις (3) φωτογραφίες.             

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται νομίμως επικυρωμένα στο πρωτότυπο και σε επίσημη μετάφραση.

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Άδεια παραμονής ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση

β) Ισχυρό ταξιδιωτικό έγγραφο

γ)τρεις (3) φωτογραφίες

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ειδικό δελτίο αιτούντος άσυλο αλλοδαπού, το οποίο ισχύει για έξι (06) μήνες και ανανεώνεται μέχρι περαίωσης εξέτασης αιτήματος ασύλου (ροζ κάρτα).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τμήματα Ασύλου των Διευθύνσεων Αλλοδαπών στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και Τμήματα ή Υποδ/νσεις Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση

β) Μία (1) φωτογραφία

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Άδεια παραμονής 5ετούς ισχύος (λευκή) και ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού φυγάδα (κίτρινο), σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τμήματα Ασύλου των Διευθύνσεων Αλλοδαπών στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και Τμήματα ή Υποδ/νσεις Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Μία(1) φωτογραφία Προϋπόθεση Απόφαση μη αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας.

 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού, που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας ετήσιας διάρκειας (ανθρωπιστικό).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τμήματα Ασύλου των Διευθύνσεων Αλλοδαπών στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και Τμήματα ή Υποδ/νσεις Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Μία(1) φωτογραφία Προϋπόθεση Απόφαση μη αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας.

 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Βεβαίωση δακτυλοσκόπησης Ομογενών προερχομένων από Χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Αστυν. Τμήματα ή Τμήματα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση

β) Δύο (2) ασπρόμαυρες φωτογραφίες, πρόσφατης έκδοσης, διαστάσεων 0,036Χ0,036

γ) Ταξιδιωτικό έγγραφο βάσει του οποίου ο αιτών εισήλθε στη Χώρα μας, με τα στοιχεία ταυτότητας να αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες

δ) Εάν στο ταξιδιωτικό έγγραφο τα στοιχεία δεν αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες, τότε απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο της αρμόδιας προξενικής αρχής της χώρας του, στο οποίο τα στοιχεία ταυτότητός του θα αποδίδονται στη λατινική.

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Πιστοποιητικό μη απέλασης αλλοδαπού, που έχει υποβάλλει αίτηση για πολιτογράφηση.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση

β)`Αδεια παραμονής σε ισχύ

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο (Τ.DV) για πρόσφυγες-ανιθαγενείς.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση

β) Δύο(2) πρόσφατες φωτογραφίες

γ) Παράβολο χαρτοσήμου Ατομικό ετήσιας διάρκειας 4,4 + 20% ΟΓΑ=5,28 ΕΥΡΩ Ατομικό Διετούς διάρκειας 8,8 + 20% ΟΓΑ= 10,56 ΕΥΡΩ Οικογενειακό ετήσιας διάρκειας 8,8 + 20% ΟΓΑ= 10,56 ΕΥΡΩ Οικογενειακό διετούς διάρκειας 17,61 + 20% ΟΓΑ= 21,13 ΕΥΡΩ

δ) Έγγραφη συγκατάθεση γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.