ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εργατικό Δίκαιο

Οι έμποροι συνεργάτες μας στο εξειδικευμένο αυτό κλάδο δικαίου παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις σε νομικά ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, καθώς και άλλες μορφές απασχόλησης προσωπικού, από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Σύνταξη και επεξεργασία ατομικών συμβάσεων εργασίας και συμμόρφωση με τους κανόνες αναγκαστικού δικαίου και τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις
 • Αναθεώρηση όρων εργασίας
 • Συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, συμβάσεις έργου και συμβάσεις εντολής
 • Παροχή συμβουλών σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και μεταβίβαση επιχειρήσεων
 • Κανονιστικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων
 • Δυσμενείς μεταβολές συνθηκών εργασίας
 • Καταγγελία συμβάσεων εργασίας και καταβολή αποζημιώσεων
 • Εκπροσώπηση σε ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης για απαιτήσεις εργαζομένων
 • Χειρισμός εργατικών ατυχημάτων
 • Παροχή συμβουλών για συνταξιοδότηση
 • Εξωδικαστική επίλυση εργατικών διαφορών καθώς και πλήρη δικαστηριακή εκπροσώπηση σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας σε αγωγές που άπτονται όλων των θεμάτων των εργασιακών σχέσεων.

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Αποτελεσματικές
Νομικές Συμβουλές

Εμπειρία, Πλήρη Διαφάνεια και Αφοσίωση για Αποτελεσματικές Νομικές Συμβουλές με Εξιδεικευμένη Στήριξη