Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διαμονής με τον καινούργιο νόμο Ν. 5078/2023

 • Nα διαθέτει δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα, για την απασχόλησή του με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών/ έργου
 • Nα συμπληρώνει τουλάχιστον τρία (3) συνεχή έτη παραμονής στην Ελλάδα, πριν την υποβολή της αίτησης
 • Ο αιτών να κατέχει διαβατήριο, ακόμη και αν έχει λήξει
 • Να μην συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας
 • Ο αιτών να καταβάλλει παράβολο 300€ και τέλος κόστους εκτύπωσης της άδειας διαμονής ποσού 16€

 

 

Έγγραφα που πιστοποιούν την ανάπτυξη δεσμών με τη χώρα όπως:
 • βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,
 • τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • προηγούμενες άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσης αυτών,
 • αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών,
 • αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,
 • αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με έλληνα πολίτη ή ομογενή,
 • αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας,
 • αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών,
 • συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος,

 

 

Ως έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επταετής διαμονή στη χώρα, ορίζονται ιδίως τα εξής:
 • Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των ιδίων ή των τέκνων τους,
 • αιτήματα για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή καθεστώτος διεθνούς προστασίας,
 • αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής,
 • προηγούμενοι τίτλοι προσωρινής διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους,
 • αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών,
 • αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ,
 • αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,
 • βιβλιάρια υγείας,
 • λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του αιτούντος,
 • λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων,
 • αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παροχών υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το N. 3862/2010, η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας,
 • βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,
 • δικαστικές αποφάσεις,
 • αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί,
 • αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων (όλες οι σελίδες),
 • δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων,
 • αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα,
 • συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος,
 • απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό τμήμα,
 • υπηρεσιακά σημειώματα με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα.

 

Καλέστε το Δικηγορικό Γραφείο Άρτεμις-Λαβίνια Βασιλοπούλου-Λέφτερ στο 210 3236376 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα είναι άμεσα διαθέσιμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία σας με εχεμύθεια και ευαισθησία.