Διαμεσολάβηση:Τι είναι και πότε εφαρμόζεται.

Ο Νόμος 4640/2019 για την διαμεσολάβηση δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως,το Σάββατο 30 Νοεμβρίου του 2019, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η Ελληνική Νομοθεσία με τις διατάξεις της οδηγίας 2008 /52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008, για αστικές, εμπορικές και διασυνοριακές υποθέσεις.Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος, οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής.

Καταρχάς,μεγάλο πλεονέκτημα της διαμεσολάβησης είναι η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από τεράστιο όγκο υποθέσεων,που θα μπορούσαν να έχουν επιλυθεί πριν φτάσουν οι υποθέσεις να συζητηθούν στις δικαστικές αίθουσες. Λιγότερο  κόστος για τους εμπλεκόμενους, καθώς δεν επιβαρύνονται με δικαστικά έξοδα, εφόσον η διαμεσολάβηση πετύχει τον στόχο της.Ήπιο κλίμα μεταξύ των εμπλεκομένων, γεγονός πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί σε περίπτωση ρύθμισης ανθρωπίνων σχέσεων, εξαιτίας της τεταμένης ατμόσφαιρας που επικρατεί κατά κανόνα σε δίκες. Ίσες ευκαιρίες έκφρασης στους εμπλεκομένους κάνοντας τους ν’ αντιληφθούν ότι αν επιτευχθεί συμφωνία, αυτή θα γίνει επειδή το επιθυμούν οι ίδιοι και εκείνος απλώς τους διευκολύνει σε αυτό.

Ο διαμεσολαβητής ενημερώνει τα μέρη για την διαδικασία, για τις βασικές αρχές που την διέπουν, καθώς και για την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς τους με βάση τις ιδιαιτερότητες και τη φύση αυτής.

Επίσης η διαμεσολάβηση δεν είναι δεσμευτική. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε μέρος μπορεί ν’ αποχωρήσει. Δεσμευτική θα είναι η συμφωνία που αφού εξευρεθεί θα υπογραφεί από τα μέρη.

Ως νομικός παραστάτης, νοείται ο πληρεξούσιος δικηγόρος εκάστου μέρους, ο οποίος παρίσταται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και παρέχει νομικές συμβουλές στον εντολέα του.

Kαλέστε το Δικηγορικό Γραφείο Άρτεμις-Λαβίνια Βασιλοπούλου-Λέφτερ στο 210 3236376 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα είναι άμεσα διαθέσιμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά.