Μορφές εταιρειών σε
Ρουμανία και Ελλάδα

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

societate cu răspundere limitată (SRL)

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Περιορισμένη ευθύνη
 • Τουλάχιστον 1 μέτοχος
 • Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 200 RON (περίπου 45 ευρώ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πλέον διαδεδομένη μορφή εταιρείας

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

societate pe actiuni (SA)

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Δυνατότητα δημόσιας εγγραφής μετόχων
 • Δυνατότητα εισαγωγής στο χρηματιστήριο
 • Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 90.000 RON (20.000 ευρώ)
 • Περιορισμένη ευθύνη μετόχων
 • Τουλάχιστον 2 μέτοχοι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ενδείκνυται για μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρείες

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

societate in nume colectiv

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ευθύνη απεριόριστη και εις ολόκληρον

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ενδείκνυται για μικρές και οικογενειακές εταιρείες

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

societate in comandita simpla

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ο μέτοχος υπεύθυνος για το ποσό συμμετοχής
 • Ευθύνη απεριόριστη και προσωπική

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται ελάχιστα στην πράξη

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

societate in comandita pe actiuni

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ο μέτοχος υπεύθυνος για το ποσό συμμετοχής
 • Υπευθυνότητα απεριόριστη και προσωπική
 • Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 90.000 RON (20.000 Eυρώ περίπου)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται ελάχιστα στην πράξη